Защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни „Електрик“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за дейността на фирмата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование "Електрик" ЕООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :126056822
 3. Седалище: гр. Хасково,ул. „Нестор Марков“ №8
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1582 , район Искър, кв. Дружба, Цариградски комплекс, бл. 282, магазин 13
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1582 , район Искър, кв. Дружба, Цариградски комплекс, бл. 282, магазин 13
 6. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 7. Телефон.: 0885 802412 , 0888 675 006

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт:

ЕлектрикЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1.(1)ЕлектрикЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключване на договори с дружеството и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като страна по договор;
 • Изпълнение на задълженията на ЕлектрикЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЕлектрикЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на ЕлектрикЕООД.

(2)ЕлектрикЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като страна по договор.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1)ЕлектрикЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка със сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора;
 • оставяне на коментари под наши статии.

(2)ЕлектрикЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3)Приобработванетоисъхранениетоналичнитеданни, ЕлектрикЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Електрик“ ЕООД?

Чл. 3. (1)ЕлектрикЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или Сключване и изпълнение на договор със служител – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски клиент или служител и неговото администриране;
 • Администриране на коментари под статии– целта на тази операция е предоставянето на възможност на потребителите, които желаят да изразят своето мнение във връзка с публикуван материал или статия, да оставят коментар.

(2)ЕлектрикЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име, презиме и фамилия, ЕГН/Булстат, адрес/електронна поща, телефон, степен на образование)
  • Цел, за която се събират данните:Сключване на договор
  • Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на общите условия и подписване на договор, между ЕлектрикЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  • Допълнителни данни, предоставяни от ВасАкожелаетедадопълнитеВашияпрофил, можете да попълните в него други данни.
   • Цел, за която се събират данните:Допълваненаинформациязаклиента/служителя.
   • Основания за обработка на данните:С приемането на общите условия и подписване на договор, между ЕлектрикЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които „Електрик“ ЕООДобработваПривлизаневнашияуебсайт, ЕлектрикЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните:Обработванетоенеобходимозаизпълнениефункциолността на бисквитките. По всяко време може да бъдат спрени от настройките на браузъра.
  • Ваши данни за издаването на фактура на юридическо лицеАкожелаетедаВибъдеиздаденафактура в качеството Ви на юридическо лице, следва да предоставите своя булстат, адрес и МОЛ.
   • Цел, за която се събират данните:Издаваненафактуразаизвършваненаплащания.
   • Основание за обработка на личните Ви данни С приемането на общите условия и подписване на договор, между ЕлектрикЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 (3)ЕлектрикЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4)Личнитеданнисасъбраниот ЕлектрикЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5)Дружествотонеизвършваавтоматизирановзиманенарешениясданни.

(6)Дружествотонеобработваданнизалицапод 16 години, освенсизричносъгласиенатехнитеродителиилипредставители.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1)ЕлектрикЕООДсъхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на договор. След изтичането на този срок, ЕлектрикЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2)ЕлектрикЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЕлектрикЕООД или друго.

(3)ЕлектрикЕООД съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1)ЕлектрикЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2)ЕлектрикЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Чл. 6. (1)Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЕлектрикЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2)ЕлектрикЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3)Соттегляненасъгласиетозаобработваненаличниданни, коитосазадължителнизасъздаването на договор, Вашият договор ще стане прекратен.


Право на достъп

Чл. 7. (1)Вие имате право да изискате и получите от ЕлектрикЕООДпотвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2)Виеимате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3)ЕлектрикЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4)Предоставянетонадостъпдоданнитеебезплатно.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8.Виеможетедакоригиратеилипопълнитенеточнитеилинепълнителичниданни, свързанисВасдиректно с отправяне на писмено искане в свободен текст до ЕлектрикЕООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1)Виеиматеправото да поискате от ЕлектрикЕООДизтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЕлектрикЕООДима задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямоЕлектрикЕООД;

 (2)ЕлектрикЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3)Задаупражнитеправотосина„забравяне“, Виеследвадаподадете писмено искане, изпратено доЕлектрикЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЕлектрикЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация служител наЕлектрикЕООД.

(4)ЕлектрикЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10.Вие имате право да изискате от ЕлектрикЕООДда ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ЕлектрикЕООДда провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ЕлектрикЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ЕлектрикЕООДимат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1)Вие може да поискате от ЕлектрикЕООДдиректно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 12.Вие може да поискате от ЕлектрикЕООДда Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ЕлектрикЕООДможе да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 13.Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни отЕлектрикЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 14. (1)Ако ЕлектрикЕООДустанови нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2)ЕлектрикЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15.За сключване на договор за услуга или със служител, ЕлектрикЕООДпредава необходимата информация към съответния институции, които обработват Вашите данни като администратор за целите на изпълнението на договора.

Чл. 16.Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17.В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт:

Чл. 18.Може да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез отправено искане във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19.Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави.

Тази Задължителна информация е последно актуализирана на 25.02.2019 г.